سری تمبرهای دولتی

0
1103

سری تمبرهای دولتی

سری تمبرهای دولتی سری تمبرهای دولتی
سری تمبرهای دولتی

سری تمبرهای دولتی تمبرهای ویژه ای هستند که برای مصرف نامه های ادارات دولتی چاپ و منتشر می شود. در اکثر کشورهای جهان در ابتدا روی تمبرهای جاری کلمه سرویس service را چاپ می کردند و به این ترتیب بخشی از سری های جاری را بدین منظور اختصاص می دادند و اغلب با سورشارژ کلمه سرویس، تغییر قیمت نیز همراه بوده است.
اولین سری تمبرهای دولتی از این نوع در ایران به سال ۱۲۸۰ شمسی با سورشارژ تمبر یک قرانی سری دوم مظفرالدین شاه با تغییر قیمت به پنج و ده و دوازده شاهی به مصرف مکاتبات دولتی رسید.
گاهی کلمه سرویس لاتین را با کلمه فارسی مکاتبات دولتی باهم سورشارژ کرده اند همچنان که روی تمبرهای شیر و خورشید مشروطه و تاجگذاری احمدشاه آن را می بینیم.
نخستین سری تمبرهای دولتی در ایران برای مصرف مکاتبات دولتی به طور مستقل به چاپ رسید و در فاصله سال های ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۱ شمسی به جریان گذاشته شد . این تمبرها در ۱۴ قطعه ۵ دینار تا ۵۰ ریال به چاپ دسیده اند و در حال حاضر یک سری از با ارزش ترین و نفیس ترین تمبرهای ایرانی هستند.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر