روز ملی سینما

0
118

روز ملی سینما

خانه دوست کجاست؟ روز ملی سینما
خانه دوست کجاست؟

روز سینما روز تولد آیینه‌ای به وسعت تمام جهان

روز نگریستن من و تو به ناپیداترین لحظه‌ها

 بر پرده‌ای به وسعت تمام زندگی خودمان را به تماشا می‌نشینیم، می‌خندیم،می‌گرییم، آگاهی در ما رشد می‌کند و به‌اندازه خودِ خود زندگی بزرگ می‌شویم

روز سینما

روز دوربین، صدا، حرکت

بر ما و تمام آفرینندگان این جهان جادویی مبارک

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر