روز جهانی بیابان‌زدایی و تمبر

0
279

روز جهانی بیابان‌زدایی و تمبر

روز جهانی بیابان‌زدایی و تمبر

علیرغم اینکه طبیعت بیابان بخشی از جذابیت‌های بکر دنیاست، زایش بی‌رویه بیابان‌ها، کشورهای جهان را با چالش مهمی به نام بیابان‌زدایی روبه‌رو ساخته است.

روز جهانی بیابان‌زدایی و تمبر روز جهانی بیابان‌زدایی و تمبر روز جهانی بیابان‌زدایی و تمبر روز جهانی بیابان‌زدایی و تمبر روز جهانی بیابان‌زدایی و تمبر روز جهانی بیابان‌زدایی و تمبر

بیابان‌زایی؛ یعنی تخریب زمین‌ها در مناطق خشک، نیمه‌خشک و نیمه مرطوب تحت تأثیر عوامل اقلیمی و انسانی. این تخریب می‌تواند سبب از بین رفتن پوشش گیاهی و پیدایش شرایط بیابانی شود و بر گسترش و قلمرو بیابان‌ها بیفزاید که در این صورت چاره‌ای نمی‌ماند جز بیابان‌زدایی! یعنی مجموعه کارهایی که در چارچوب طرح‌های جامع توسعه در مناطق خشک، نیمه‌خشک و نیمه مرطوب صورت می‌گیرد بیابان‌ها را به مراتعی قابل سکونت و کشاورزی بدل می‌کند.

 

 

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر