دستهایت را بر شانه های من بگذار

به مناسبت روز جهانی معلولان

0
394

دستهایت را بر شانه های من بگذار

دستهایت را بر شانه های من بگذار دستهایت را بر شانه های من بگذار
دستهایت را بر شانه های من بگذار

با قدم های استوار گام بردار

چه می گویی؟

پاهایت ناتوان و خسته است؟

دستهایت را بر شانه های من بگذار

چشم هایم از آن تو

با دیدگان خدا از آن سوها در بطن چشم های تاریک و از میان دست های خسته ات، عظمت روح را به نظاره بنشین

جهان تو روشن،پاهای تو استوار و دستهایت به اندازه دست های خدا بزرگ

این، خود حقیقی توست…

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر