دستهایت را بر شانه های من بگذار

به مناسبت روز جهانی معلولان

0
99

دستهایت را بر شانه های من بگذار

دستهایت را بر شانه های من بگذار دستهایت را بر شانه های من بگذار
دستهایت را بر شانه های من بگذار

با قدم های استوار گام بردار

چه می گویی؟

پاهایت ناتوان و خسته است؟

دستهایت را بر شانه های من بگذار

چشم هایم از آن تو

با دیدگان خدا از آن سوها در بطن چشم های تاریک و از میان دست های خسته ات، عظمت روح را به نظاره بنشین

جهان تو روشن،پاهای تو استوار و دستهایت به اندازه دست های خدا بزرگ

این، خود حقیقی توست…

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر