تمبرهای رقص ۲۰۱۷

0
183

تمبرهای رقص ۲۰۱۷

تمبرهای رقص ۲۰۱۷

شش تمبر رقص بین المللی ۲۰۱۷ توسط سازمان ملل منتشر شد.

طبق گفته یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل) رقص به شیوه پر جنب و جوش سطح آگاهی و احترام به تنوع را ارتقا می دهد. رقص حالت هنری و همچنین روش ارتباطی در فرهنگ های سراسر جهان است.

تمبرهای رقص ۲۰۱۷ تمبرهای رقص ۲۰۱۷

 

تمبرهای رقص ۲۰۱۷ تمبرهای رقص ۲۰۱۷ تمبرهای رقص ۲۰۱۷ تمبرهای رقص ۲۰۱۷ تمبرهای رقص ۲۰۱۷ تمبرهای رقص ۲۰۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر