تمبری برای جوانان رومانی

0
65

تمبری برای جوانان رومانی

تمبری برای جوانان رومانی

امروزه جوانان شانس یادگیری برای زنده نگه داشتن ارزش‌های واقعی را دارند؛ مانند وفاداری، اعتماد، دوستی، وطن‌پرستی، همدلی، حس مسئولیت‌پذیری و فعالیت‌هایی مانند کارهایی که توسط سازمان پیشاهنگ ملی رومانی و تحت حمایت عالی رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

پست رومانی تمبری با عنوان ششمین مجمع پیشاهنگان ملی جنبش رومانی *(Scout) منتشر کرده است.

تمبری برای جوانان رومانیاین موضوع شامل چهار تمبر است که جنبه‌های مختلف زندگی در این اردوگاه آموزشی را منعکس می‌کند.

* جنبشی که هدف آن حمایت از جوانان در توسعه فیزیکی، روانی و معنوی آنهاست، که ممکن است نقش سازنده‌ای در جامعه ایفا کنند.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر