تمبرهای کشاورزی افغانستان

0
207

تمبرهای کشاورزی افغانستان

تمبرهای کشاورزی افغانستانکاشت گیاهان و قارچها تربیت حیوانات و سایر اجسام زنده به منظور ادامه حیات است. کشاورزی تعلق دارد به نوع گیاه، مهارت کشاورز، و  ماشینیزه بودن کار دهقانان، وضیعت زمینها، آب و هوا، خاک و مساعد بودن شرایط کشت؛ و یا کشاورزی فن است که نسل به نسل میراث باقی‌مانده‌است.

تمبرهای کشاورزی افغانستان
روز مزرعه داران. سال ۱۳۶۵

افغانستان در موقعیت مرکز آسیا قرار داشته و دارای اقلیم خشک نیمه گرم یا گرم است. اکثر مناطق این کشور در زمستان سرد بوده تابستان بسیار گرمی دارد. سطح بارندگی آن نیز به طور متوسط ۲۵۰ ملی میتر است. ارتفاع برف در زمستان در بعضی مناطق مرکزی هندوکش و کوه‌های پامیر به ۱ متر می‌رسد.

تمبرهای کشاورزی افغانستان
روز مزرعه داران. سال ۱۳۶۳

زراعت در اقتصاد افغانستان بنیادی بوده و با به راه انداختن پروژه‌های بزرگ زراعتی تغیرات عظیمی در وضع اقتصاد  کشور به وجود آمده است؛ چنانچه خودکفایی را برای افغانستان به ارمغان آورده است .

تمبرهای کشاورزی افغانستان
روز جهانی غذا. سال ۱۳۵۲

                                                           

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر