تمبرهای موقتی/تمبرهای امانات

0
1067

 تمبرهای موقتی/تمبرهای امانات

تمبرهای موقتی/تمبرهای امانات تمبرهای موقتی/تمبرهای امانات
تمبر موقت

 

تمبرهای موقتی: تمبرهایی هستند که به علت تغییر اوضاع‌واحوال سیاسی و اجتماعی و تحویل سلطنت یا تبدیل حکومت در جریان مصرف قرار می‌گیرند.

در بیشتر موارد کلمه موقتی را روی تمبرهای موجود سورشارژ می‌کنند تا وضع جدید جامعه را نشان داده باشند.

و گاهی تمبرهای موقتی جدید به چاپ می‌رسانند.

ازجمله مواردی که انتشار تمبرهای موقتی لازم می‌شود کنترل تمبرهای موجود و بی‌اعتبار ساختن قسمتی از تمبرهاست.

تمبرهای موقتی/تمبرهای امانات تمبرهای موقتی/تمبرهای امانات
تمبر امانت

تمبرهای امانات: پس از توسعه وظایف پست و لزوم قبول مسئولیت حمل‌ونقل امانات مردم، قسمت مربوط به امانات پستی در ادارات پست تشکیل گردید. به همین منظور تمبرهای ویژه‌ای لازم بود که هزینه فرستادن بسته امانت پستی را به‌صورت پیش‌پرداخت مشخص نماید.

در سال ۱۲۸۷ شمسی اولین تمبرهای امانات را با سورشارژ تمبرهای محمدعلی شاه قاجار برای الصاق و ابطال بر روی برگه‌های اجازه تسلیم امانات اختصاص یافت.

در سال ۱۲۹۳ شمسی تمبرهای تاج‌گذاری احمدشاه سورشارژ شد و از سال ۱۳۳۷ شمسی اولین سریتمبرهای اماناتپستی چاپ و منتشر گردید که تاکنون سه سری از این نوع چاپ‌شده است.

 

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر