تمبرهای سفارشی / تمبر روزنامه

اصطلاحات تمبرشناسی

0
449

تمبرهای سفارشی / تمبر روزنامه

تمبر سفارشی / تمبر روزنامه تمبرهای سفارشی / تمبر روزنامه

تمبرهای سفارشی
هرچند از کلیه تمبرها برای پست سفارشی استفاده می شود، بعضی از کشورها اقدام به چاپ و مصرف تمبرهایی به نام پست سفارشی کرده اند. نمونه هایی از تمبرهای سفارشی نیز بوده است که به پاکت نامه الصاق و ضمیمه می شده که سفارشی بودن آن را مشخص نماید.
در ایران در زمان مظفرالدین شاه در فاصله سال های ۱۲۷۵ شمسی به بعد اتیکت مخصوصی تهیه شده بود که به نامه های سفارشی به منظور تشخیص آنها الصاق می شد. غیر از اتیکت مذکور در ایران تاکنون تمبر به خصوصی به عنوان تمبرهای سفارشی چاپ نشده است.
تمبر روزنامه
در بعضی از کشورها برای پرداخت هزینه پستی و حمل بسته های بزرگ روزنامه از محلی به محل دیگر، تمبرهایی به همین نام منتشر شده است. قیمت اولیه غالب این تمبرها زیاد بوده و از جمله تمبرهایی است که چاپ و تکرار آنها متوقف شده است.
در ایران در حدود سال ۱۲۷۰ شمسی روی نوارهای کاغذی مخصوصی که مناسب بستن دور یک روزنامه لوله شده یا تا شده بود تمبرهای مصرفی مطبوعات را با عکس ناصرالدین شاه و کمی شبیه به سری ناصری طلایی چاپ کرده و مورد استفاده قرار دادند. هریک از این کاغذها راتمبر روزنامه می نامیم  که در حقیقت یک تمبر بی دندانه با حاشیه بزرگ است که از دو طرف کشیده شده است .
از سال ۱۲۸۵ شمسی بعد از اینکه تمبر روزنامه به کلی مصرف گردید هنگام تحویل روزنامه ها و مطبوعات خارجی به گیرندگان آن ، هزینه پستی اضافی به مبلغ دوشاهی دریافت ودوشاهی تمبر با سورشارژ منطبعات تمبر دوشاهی سری محمد علیشاه ابطال می گردید.
اتیکت های مربوط به پست سفارشی را نیز با مهر مطبوعات سورشارژ و به همان ترتیب مصرف می کردند.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر