تمبرهای ایرانی آموزش

0
303

تمبرهای ایرانی آموزش

تمبرهای ایرانی آموزش

آموزش عالی در ایران بخشی از آموزش و پرورش در ایران است و در حال حاضر زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران (برای علوم مربوط به درمان و بهداشت) اداره و سازماندهی می‌شود.

در ادامه تعدادی از تمبرهای ایرانی با موضوع تحصیلات را مشاهده می کنید که هرچه به سالهای اخیر نزدیک تر می شویم، تعداد تمبرها نیز بیشتر می شود که نشان دهنده اهمیت این موضوع در فرهنگ جمهوری اسلامی ایران است:

تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۴۲
تمبرهای ایرانی آموزش
یونسکو. سال ۱۳۴۵
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۴۷
تمبرهای ایرانی آموزش
آموزش موسیقی. سال ۱۳۴۷
تمبرهای ایرانی آموزش
بی سوادی. سال ۱۳۴۸
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۴۸
تمبرهای ایرانی آموزش
انجمن معلمان. سال ۱۳۴۸
تمبرهای ایرانی آموزش
بی سوادی. سال ۱۳۵۲
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۵۴
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۶۰
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۶۱
تمبرهای ایرانی آموزش
روز معلم. سال ۱۳۶۲
تمبرهای ایرانی آموزش
معلمان مذهبی. سال ۱۳۶۲
تمبرهای ایرانی آموزش
آموزش کشاورزی. سال ۱۳۶۴
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۶۵
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۶۶
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۶۷
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۶۹
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۷۰
تمبرهای ایرانی آموزش
دانشگاه اسلامی. سال ۱۳۷۱
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۷۴
تمبرهای ایرانی آموزش
دانشگاه فنی. سال ۱۳۷۹
تمبرهای ایرانی آموزش
دانشگاه تهران. سال ۱۳۸۳
تمبرهای ایرانی آموزش
سال ۱۳۹۴

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر