امروز ؛ اول آذرماه

0
85

امروز ؛ اول آذرماه

امروز ؛ اول آذرماه امروز ؛ اول آذرماه
«محمدعلی شاه» و وزیران او در «باغ شاه» پس از بتوپ بستن مجلس

روزی مثل امروز ؛ اول آذرماه ۱۲۸۸ هجری (۲۲ نوامبر ۱۹۰۹ میلادی) در پی فروکش کردن توفان سیاسی پنج ماهه، «عضدالملک» به عنوان نایب السلطنه ایران در مجلس سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرد. وی از ۲۶ تیرماه به تصمیم شورای عالی مشروطیت ایران نایب السلطنه شاه خردسال شده بود.

امروز ؛ اول آذرماه امروز ؛ اول آذرماه
«یپرم خان» ارمنی و «سردار اسعد» از فاتحان تهران
امروز ؛ اول آذرماه امروز ؛ اول آذرماه
علیرضاخان قاجار عضدالملک نایب السلطنه ممالک محروسه ایران – اثر کمال الملک

این شورا همان روز محمدعلی شاه را به اتهام نقض سوگند وفاداری به قانون اساسی، بی اعتنایی به مشروطیت و نیز پناهده شدن به سفارتخانه بیگانه در خاک وطن خود، از پادشاهی برکنار و پسر ۱۳ ساله اش را به عنوان سلطان احمدشاه به جای او انتخاب و برادر ۹ساله وی را هم ولیعهد قرارداده بود.
این شورای ۲۸ نفری که پس از پناهنده شدن محمدعلی شاه به محل تابستانی

امروز؛اول آذرماه امروز ؛ اول آذرماه
گشایش مجلس شورای ملی با حضور «احمد شاه» و «علیرضا خان عضدالملک»

سفارت روسیه در زرگنده قلهک، زمام امور کشور را به دست گرفته، یپرم خان از فرماندهان مجاهدین مشروطه را رئیس کل پلیس کرده و یک دادگاه انقلاب برای محاکمه مخالفان مشروطه تشکیل داده بود. فاتحان تهران از جمله سردار اسعد بختیاری نیز به انتخاب همین شورای عالی مامور تشکیل کابینه و برگزاری انتخابات شده بودند.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر